Funkce pro pole (Array)
 
Příkazy a postupu pro práci s poli.

Definování polí
Příkazy které vytváří pole.
Čištění datových polí
Procedury pracující s pamětí pole.
Načtení velikosti pole
Procedury vracející hranice dimenzí polí.

Definování polí
Option Dynamic
Vytváření polí s variabilní délkou.
'$Dynamic
Alternativní forma Option Dynamic.
Option Static
Zvrátí předchozí příkaz Option Dynamic.
'$Static
Alternativní forma Option Static.
ReDim
Definuje a změní proměnné délky polí.
Preserve
Zachování obsahu pole při použití s ReDim.

Čištění datových polí
Erase
Ruší proměnné délky prvků pole a inicializuje pevné délky prvků pole.

Načtení velikosti pole
LBound
Vrátí dolní mez dimenze polí.
UBound
Vrátí horní mez dimenze polí.

 

Překlad: Gmisiycs 8.2.2016