I/O Vstupně/Výstupní souborové funkce
 
Příkazy a procedury pro práci se soubory a zařízeními.

Popis

Tyto příkazy a procedury umožňují I/O operace se soubory a zařízeními. Tzv. file numbers (čísla souborů) mohou být navázána na soubory nebo zařízení, z nihž lze číst, nebo na ně zapisovat formátovaná data (textový režim) nebo neformátovaná data (binární režim). V binárním režimu může být do souborů a zařízení zapisováno na libovolných místech. U vícevláknových aplikací lze soubory a zřízení také zamknout.

Otevírání souborů nebo zařízení
Procedury a další klíčová slova poskytující přístup pro čtení nebo zápis do souboru nebo zařízení.
Čtení z a zápis do souborů nebo zařízení
Procedury, které čtou a zapisují do otevřeného souboru nebo zařízení.
Pozice v souboru a další info
Procedury určující kde se v otevřeném souboru bude číst, nebo kam se v otevřeném souboru bude zapisovat.

Otevírání souborů nebo zařízení
FreeFile
Získá dostupné číslo souboru, který lze použít ke čtení nebo zápisu.
Open
Váže číslo souboru na fyzický soubor spolu s atributem pro čtení nebo zápis.
Open Com
Váže číslo souboru na komunikační port.
Open Cons
Váže číslo souboru na standartní vstupní a výstupní proudy (streams).
Open Err
Váže číslo souboru na standardní vstup a chyby proudů (streams).
Open Lpt
Váže číslo souboru na zařízení tisku.
Open Pipe
Váže číslo souboru na I/O proces proudů (streamů).
Open Scrn
Váže číslo souboru přímo do konzoly.
Close
Odpojí číslo souboru od souboru nebo zařízení.
Reset
Odpojí všechna aktivní čísla souborů.

I/O režim souborů
Input (režim souboru)
Ze souboru lze číst textová data.
Output
Do souboru lze zapisovat textová data.
Append
Textová data jsou při výstupu přidávána na konec souboru za poslední položku.
Binary
Data mohou být libovolně čtena i zapisována.
Random
Bloky dat o určité velikosti lze libovolně číst nebo zapisovat.

Přístupová oprávnění k souboru
Access
Přehled přístupových oprávnění souboru.
Read (přístup k souborům)
Binární data lze ze souboru pouze číst.
Write (přístup k souborům)
Binární data lze do souboru pouze zapisovat.
Read Write(přístup k souborům)
Binární data lze libovolně číst nebo zapisovat.

Kódování znaků (např. utf-8)
Encoding
Specifikuje kódování znaků v souboru.
Čtení z a zápis do souborů nebo zařízení
Input #
Čte seznam hodnot ze souboru nebo zařízení.
Write #
Zapisuje seznam hodnot do souboru nebo zařízení.
Input()
Čte počet znaků ze souboru nebo zařízení.
Winput()
Čte počet širokých znaků (wide characters) ze souboru nebo zařízení.
Line Input #
Přečte aktuální řádek ze souboru nebo zařízení.
Print #
Zapisuje textová data do souboru nebo zařízení.
Put #
Zapisuje libovolná data (libovolný typ) do souboru nebo zařízení.
Get #
Čte libovolná data (libovolný typ) ze souboru nebo zařízení.

Pozice v souboru a další info
LOF
Získá délku souboru v bytech.
LOC
Získá pozici v souboru na které došlo k poslední operaci čtení nebo zápisu.
EOF
Vrací true, pokud byla přečtena všechna data ze souboru, resp. pokud ukazatel místa poslední uskutečněné akce ukazuje na poslední položku v souboru. (EOF = End Of File)
Seek (Příkaz)
Nastaví pozici v souboru ze které se bude číst, nebo na kterou se bude zapisovat.
Seek (Funkce)
Získá pozici v souboru ze které se bude číst, nebo na kterou se bude zapisovat.
Lock
Omezuje přístupová práva pro čtení nebo zápis do souboru, nebo jeho části.
Unlock
Odstraní omezení přístupových práv pro čtení nebo zápis nastavená předchozím příkazem Lock
 

Překlad: Gmisiycs 8.2.2016