Řetězcové funkce
 
Příkazy a procedury pracující s řetězci.

Popis

Tyto příkazy a procedury poskytují množství způsobů, jak vytvořit a manipulovat s řetězci a podřetězci. Čísla mohou být převedena na řetězce a naopak. Procedury poskytují i pomoc při serializaci číselných dat pro trvalé uložení.

Vytváření řetězců
Datové typy řetězců a procedury, které vytvářejí nové řetězce.
Konverze znaků
Procedury pro převody znakových kódů na řetězce a zpět.
Převod čísla na řetězec
Procedury převádějící numerické hodnoty na řetězce.
Převod řetězce na číslo
Procedury převádějící řetězce na číselné hodnoty.
Serializace čísel
Procedury, které převádějí syrová číselná data do/z řetězců vhodných pro skladování.
Práce se subřetězci
Procedury vracející podmnožiny řetězců, nebo které upravují podmnožiny řetězců.

Vytváření řetězců.
String
Standardní datový typ: 8 bit řetězec znaku.
String (Funkce)
Vrátí řetězec (String) více znaků.
ZString
Standardní datový typ: null ukončuje 8 bit řetězec znaku.
WString
Standardní datový typ: široký (wide) řetězec znaku.
Wstring (Funkce)
Vrací WString více znaků.
Space
Vrátí řetězec (String) skládající se z mezer.
WSpace
Vrátí WString řetězec složený z mezer.
Len
Vrátí délku řetězce ve znacích (num. hodnota počtu znaků).

Převod znaku
Asc
Vrátí INTEGER reprezentaci znaku (číslo znaku v ASCII tabulce).
Chr
Vrátí řetězcovou hodnotu jednoho nebo více znaků podle jejich ASCII INTEGER reprezentace.
WChr
Vrátí WString jednoho nebo více znaků podle jejich Unicode INTEGER reprezentace.

Převod čísla na řetězec
Bin
Vrátí binární řetězec (String) reprezentovaný integrální hodnotou.
WBin
Vrátí binární WString reprezentovaný integrální hodnotou.
Hex
Vrátí hexadecimální řetězec (String) reprezentovaný integrální hodnotou.
WHex
Vrátí hexadecimální WString reprezentovaný integrální hodnotou.
Oct
Vrátí octální (osmičková soustava) řetězec (String) reprezentovaný integrální hodnotou.
WOct
Vrátí octální WString reprezentovaný integrální hodnotou.
Str
Vrátí řetězec (String) reprezentovaný číselnou hodnotou.
WStr
Vrátí WString jako numerickou hodnotu.
Format
Vrací formátovaný řetězec (String) reprezentovaný jako Double.

Převod řetězce na číslo
Val
Vrátí Double převedenou z číselného řetězce.
ValInt
Vrátí INTEGER převedenou z číselného řetězce.
ValLng
Vrátí Long převedenou z číselného řetězce.
ValUInt
Vrátí UInteger převedený z číselného řetězce.
ValULng
Vrátí Ulong převedenou z číselného řetězce.

Serializace čísel
MKD
Vrátí osmiznakový řetězce (String) reprezentovaný jako Double.
MKI
Vrátí čtyřznakový řetězec (String) reprezentovaný jako Integer.
MKL
Vrátí čtyřznakový řetězec (String) reprezentovaný jako Long.
MKLongInt
Vrátí osmiznakový řetězec (String) reprezentovaný jako LongInt.
MKS
Vrátí čtyřznakový řetězec (String) reprezentovaný jako Single.
MKShort
Vrátí dvouznakový řetězec (String) reprezentovaný jako Short.
CVD
Vrátí Double representovaný jako osmiznakový řetězec (String).
CVI
Vrátí Integer reprezentovaný čtyřznakovým řetězcem (String).
CVL
Vrátí Long reprezentovaný čtyřznakovým řetězcem (String).
CVLongInt
Vrátí LongInt reprezentovaný osmiznakovým řetězcem (String).
CVS
Vrátí Single reprezentovaný čtyřznakovým řetězcem (String).
CVShort
Vrátí Short reprezentovaný dvouznakovým řetězcem (String).

Práce se subřetězci
Left
Vrací subřetězec znaků počítaný zleva. (z řetězce 'x$' vytáhne 'y' znaků zleva)
Mid (Funkce)
Vrátí podřetězec řetězce.
Right
Vrátí určený počet znaků řetězce, počítáno zprava.
LCase
Vrátí kopii řetězce převedenou na malá alfapísmena.
UCase
Vrátí kopii řetězce převedenou na velká alfapísmena.
LTrim
Odstraní okolní subřetězce nebo znaky na levé straně řetězce.
RTrim
Odstraní oklní subřetězce nebo znaky na pravé straně řetězce.
Trim
Odstraní okolní subřetězce nebo znaky na levé i pravé straně řetězce.
InStr
Vrátí první výskyt podřetězce nebo znaku v řetězci.
InStrRev
Vrátí poslední výskyt podřetězce nebo znaku v řetězci.
Mid (Příkaz)
Zkopíruje podřetězec do podřetězce řetězce. (?magořina nebo vtip?).
LSet
(?)Vloží řetězec zleva.
RSet
(?)Vloží řetězec zprava.

 
Překlad: Gmisiycs 9.2.2016