Chybové zprávy kompilátoru FreeBASIC
 

Poznámka k překladu:
Přeložena je většina definic, nikoliv však všechny. Překlad heslovitých nesmyslů není tak snadný, jako překlad rozsáhlého textu. Mnohé ze zde se vyskytujících definic umožňují vícenásobný výklad. V angličtině např. napsáno 'array type' může v češtině znamenat 'typy pole', 'typ polí' nebo 'pole typů'. Každý z překladů má diametrálně odlišný význam, z nihž jen jeden je správný. Takže se mnohde v textu vyskytují (?) značky otazníku upozorňující, že překlad je nejistý/odhadovaný. Jinde jsem překlad  musel vdát úplně. Přesný popis chyb vyžaduje dokonalou znalost všech možných stavů všech možných situací a často by vyžadoval i napsání několika kódů s uměle implementovanou chybou, kompilaci a spuštění tohoto kódu a sledování, jestli se chyba projeví. Na to opravdu nemám chuť ani čas.
Moc nálady nepřidá ani to, že seznam chyb není posloupný. Vznikal s vývojem jazyka, a proto jsou podobné chybové hlášky rozházené, místo aby byly logicky v seznamu za sebou. Také nejsou psány jedním člověkem a proto se při překladu nelze chytit 'stylu' pisatele a odhadnout lépe pravý význam.
Pokud se k tomu někdy dostanu a budu mít dostatečné znalosti, dopíšu, přepíšu, zapíšu opravy. Pokud někdo pošle info, které pomůže doplnit překlad, budiž mu jménem nevděčných čtenářů předem poděkováno. Určitě to využiji.
Ještě malá legenda:
 • UDT - User Defined Type (uživatelem definovaný typ), proměnné, funkce, procedury, bloku ....
 • např. var-len - může znamenat Variable Lenght = Délka proměnné, nebo Variabile Lenght = Proměnná délka
 • např. LOOP, BYREF, END TYPE, CONST a spousta dalších - Jsou různé termíny, které se nepřekládají jako názvy příkazů, funkcí, konstant, procedur atd.
 • elipsis - se dá překládat všelijak. Třeba jako tři tečky. Jindy jako elipsa/elipsovitý. Jindy zase jinak. Časem snad doplním překlad.
 • override - Podobně jako elipsis má příliš mnoho významů a nelze vždy odhalit, co tím básník zrovna myslel.  Při překladu programu mohou nastat tři druhy chyb:

  Upozornění kompilátoru:
  Upozornění nezastaví kompilaci, jen uživatele upozorní, že se v kódu vyskytl nějaký nedoporučovaný kód, či kód náchylný k chybám za provozu.
  Pokud jste kód takto napsali úmyslně, aby jste dosáhli nějakého cíle a vadí vám upozorňování, můžete je vypnout nastavením -w 1 v příkazovém řádku.

   Č. Originální chybové hlášení Překlad
     1 Passing scalar as pointer Předávání skalární hodnoty jako pointer-u (ukazatele)
     2 Passing pointer to scalar Předávání pointer-u do skaláru
     3 Passing different pointer types Předávání různých typů ukazatele
     4 Suspicious pointer assignment Podezřelá přiřazení ukazatele
     5 Implicit conversion Nejednoznačný převod
     6 Cannot export symbol without -export option Nelze exportovat symbol bez volby -export
     7 Identifier's name too big, truncated Název identifikátoru je příliš velký, zkrátit
     8 Literal number too big, truncated Literál čísla je příliš velký, zkrátit
     9 Literal string too big, truncated Literál řetězce je příliš velký, zkrátit
   10 UDT with pointer or var-len string fields (?)UDT s ukazatelem nebo délka proměnných řetězcových polí
   11 Implicit variable allocation Nejednoznačné přidělení proměnné
   12 Missing closing quote in literal string Chybí uzavírací citace v literálu řetězce
   13 Function result was not explicitly set Výsledek funkce nebyl explicitně nastaven
   14 Branch crossing local variable definition Oborové křížení definicí lokálních proměnných
   15 No explicit BYREF or BYVAL Žádné explicitní BYREF nebo BYVAL
   16 Possible escape sequence found in Možné escape sekvence nalezené v
   17 The type length is too large, consider passing BYREF Délka typu je příliš velká, zvažte předání BYREF
   18 The length of the parameters list is too large, consider passing UDT's BYREF Délka seznamu parametrů je příliš veliká, zvažte předávání UDT's BYREF
   19 The ANY initializer has no effect on UDT's with default constructors Inicializátor ANY nemá žádný vliv na UDT's s defautními konstruktory
   20 Object files or libraries with mixed multithreading (-mt) options Soubory objektů nebo knihovny se smíšenými multithreading (-mt) volbami
   21 Object files or libraries with mixed language (-lang) options Soubory objektů nebo knihovny se smíšenými jazykovými (-lang) nastaveními
   22 Deleting ANY pointers is undefined Není definováno smazání ANY ukazatelů
   23 Array too large for stack, consider making it var-len or SHARED Pole je pro zásobník příliš velké, zvažte jeho zmenšení, rozdělení či sdílení
   24 Variable too large for stack, consider making it SHARED Proměnná je pro zásobník příliš velká, zvažte rozdělení či sdílení
   25 Overflow in constant conversion (?)Přetečení v konverzi konstanty ~ (?)Přetečení v neustálé konverzi
   26 Variable following NEXT is meaningless Nesmyslná proměnná doplňující NEXT
   27 Cast to non-pointer Obsazeno (identifikováno) něčím, co není ukazatel
   28 Return method mismatch Vrácen nesoulad metod (máš v tom guláš vole ;-)
   29 Passing Pointer Předání ukazatele
   30 Command line option overrides directive Volba příkazového řádku přepisuje (mění) direktivy (předpisy)
   31 Directive ignored after first pass Direktiva ignorována po prvním průchodu
   32 'IF' statement found directly after multi-line 'ELSE' Příkaz 'IF' byl nalezen bezprostředně po multiřádkovém 'ELSE'  )-: Co mu na tom kurva vadí? :-(
   33 Shift value greater than or equal to number of bits in data type Hodnota posunu je větší nebo rovna počtu bitů v datovém typu
   34 '=' parsed as equality operator in function argument, not assignment to BYREF function result '=' zjištěna rovnost operátorů v argumentu funkce, výsledek funkce BYREF nemohl být přiřazen
   35 Mixing signed/unsigned operands Promíchal jsi typy operandů - se znaménky a bez znamének (+/-)
   36 Mismatching parameter initializer Neshoda inicializačních parametrů
   37
   38 Mixing operand data types may have undefined results Byly promíchány datatypy operandů, což může způsobit nedefinované výsledky
   39 Redefinition of intrinsic Vnitřní znovudefinování (Ale Bůh ví čeho. Zjistím-li to, doplním.)

  Chybové zprávy kompilátoru:
  Chybové zprávy kompilátoru zastaví kompilace po 10 chybách (viz -maxerr - možnost příkazového řádku pro změnu defaultní hodnoty), nebo když dojde k závažné chybě, vyžadující zásah uživatele a opravu chyby před pokračováním kompilace. Kompilátor vypíše linky na místa, na kterých došlo k chybám, takže opravy lze provést rychle. V některých případech se stane, že kompilátor ukáže na místo, kde žádná chyba není. Je to místo, kde kompilátor 'vzdal' čekání na něco, co tam mělo být, nebo se tam objevit, nebo je tam něco, co mělobýt někde jinde.
  (př. a pozn.překl.: Pokud na začátku programu nadefinuji proměnnou jako řetězec a někde dál ji použiji jako číselnou, vznikne chyba, která nemusí být i může být na řádku, kde se kompilátor zastavil. Buďto jsem proměnnou špatně použil, nebo špatně nadefinoval. Což kompilátor nemůže vědět.).

   Č. Originální chybové hlášení Překlad
     1 Argument count mismatch Neshoda počtu argumentů
     2 Expected End-of-File Očekáván konec souboru
     3 Expected End-of-Line Očekáván konec řádku
     4 Duplicated definition Duplicitní definice (tzn. nastavujete něco, co je nastaveno a změna nepovolena)
     5 Expected 'AS' Očekáván 'AS'
     6 Expected '(' Očekávána '('
     7 Expected ')' Očekávána ')'
     8 Undefined symbol Nenadefinovaný symbol
     9 Expected expression Očekáván výraz
   10 Expected '=' Očekáváno '='
   11 Expected constant Očekávána konstanta
   12 Expected 'TO' Očekáván 'TO'
   13 Expected 'NEXT' Očekáván 'NEXT'
   14 Expected identifier Očekáván identifikátor
   15 Expected '-' Očekáván '-'
   16 Expected ',' Očekávána ','
   17 Syntax error Syntaktická chyba ~ Chyba v syntaxi (často sled parametrů příkazu nebo překlep)
   18 Element not defined Element není definován
   19 Expected 'END TYPE' or 'END UNION' Očekáván 'END TYPE' nebo 'END UNION'
   20 Type mismatch Neshoda v typu
   21 Internal! Vnitřní chyba
   22 Parameter type mismatch Parametr má nadefinován špatný typ
   23 File not found Soubor nebyl nalezen
   24 Invalid data types Neplatné datové typy
   25 Invalid character Neplatný znak (někdy též nepoužitelný, přestože platný)
   26 File access error Chyba přístupu k souboru (nedostatečná administrační práva)
   27 Recursion level too deep Úroveň rekurze je příliš hluboká (? asi hloubka vnořených volání procedur, možná mnohonásobný 'GOSUB' s přetečeným zásobníkem pro RETURN apod.-kdoví)
   28 Expected pointer Předpokládán ukazatel
   29 Expected 'LOOP' Předpokládán 'LOOP'
   30 Expected 'WEND' Očekáván 'WEND'
   31 Expected 'THEN' Očekáván 'THEN'
   32 Expected 'END IF' Očekáván 'END IF'
   33 Illegal 'END' Nepovolený 'END'
   34 Expected 'CASE' Očekáván 'CASE'
   35 Expected 'END SELECT' Očekáván 'END SELECT'
   36 Wrong number of dimensions Chybný počet dimenzí (pole)
   37 Array boundaries do not match the original EXTERN declaration Hranice ARRAY (pole) neodpovídají původní deklaraci (použité v) EXTERN
   38 'SUB' or 'FUNCTION' without 'END SUB' or 'END FUNCTION' 'SUB' bez 'END SUB' nebo 'FUNCTION' bez 'END FUNCTION'
   39 Expected 'END SUB' or 'END FUNCTION' Očekáván 'END SUB' nebo 'END FUNCTION'
   40 Illegal parameter specification Nedovolená specifikace parametrů
   41 Variable not declared Proměnná nebyla deklarována
   42 Variable required Požadována proměnná
   43 Illegal outside a compound statement Nepovoleno mimo složení příkazu
   44 Expected 'END ASM' Očekáván 'END ASM'
   45 Function not declared Funkce nebyla nadeklarována
   46 Expected ';' Očekáván ';'
   47 Undefined label Štítek nebyl nadefinován
   48 Too many array dimensions Příliš mnoho rozměrů pole
   49 Array too big Pole je příliš veliké
   50 User Defined Type too big Uživatelem definovaný typ je příliš velký
   51 Expected scalar counter Očekáváno skalární counter (jednočíselné počítadlo)
   52 Illegal outside a CONSTRUCTOR, DESTRUCTOR, FUNCTION, OPERATOR, PROPERTY or SUB block Nepovoleno mimo CONSTRUCTOR, DESTRUCTOR, FUNCTION, OPERATOR, PROPERTY nebo SUB blok
   53 Expected var-len array Očekáván var-len pole (variable-lenght = délka-proměnné ! neplést si délku proměnné pole a délku pole)
   54 Fixed-len strings cannot be returned from functions Funkce nevrátila pevnou délku řetězce
   55 Array already dimensioned Snažíte se nadimenzovat pole znovu
   56 Illegal without the -ex option Nepovoleno bez volby '-ex'
   57 Type mismatch Neshoda v TYPu
   58 Illegal specification Nepovolená specifikace
   59 Expected 'END WITH' Očekáván 'END WITH'
   60 Illegal inside functions Nepovoleno uvnitř funkce
   61 Statement in between SELECT and first CASE Příkaz mezi SELECT a prvním CASE
   62 Expected array Očekáváno pole
   63 Expected '{' Očekáván '{'
   64 Expected '}' Očekáván '{'
   65 Expected ']' Očekáván ']'
   66 Too many expressions Příliš mnoho výrazů
   67 Expected explicit result type Očekáván jednoznačný typ výsledku
   68 Range too large Rozsah příliš veliký
   69 Forward references not allowed Odkaz směrem dopředu není povolen
   70 Incomplete type Neúplný typ
   71 Array not dimensioned Pole nebylo nadimenzováno
   72 Array access, index expected Očekáván (zamítnut) přístup k obsahu pole
   73 Expected 'END ENUM' Očekáván 'END ENUM'
   74 Var-len arrays cannot be initialized Nelze inicializovat délku proměnné pole (délka proměnné pole není délka pole ! )
   75 '...' ellipsis upper bound given for dynamic array (this is not supported) '...' horní mez (?elipsy~třech teček) daná dynamickému poli (není podporováno)
   76 '...' ellipsis upper bound given for array field (this is not supported) '...' horní mez dána oblasti pole (není podporováno)
   77 Invalid bitfield Neplatná bitfild (bitová oblast)
   78 Too many parameters Příliš mnoho parametrů
   79 Macro text too long Text makra je příliš dlouhý
   80 Invalid command-line option Neplatná volba příkazového řádku
   81 Selected non-x86 CPU when compiling for DOS Nastaveno 'non-x86' CPU před kompilací pro DOS
   82 Selected -gen gas ASM backend for non-x86 CPU Nastaveno -gen gas ASM backend pro non-x86 CPU
   83 -asm att used for -gen gas, but -gen gas only supports -asm intel -asm att použito pro -gen gas, ale -gen gas podporuje pouze -asm intel
   84 pic used when making executable (only works when making a shared library) -pic použito při tvorbě spustitelného souboru (funguje jen při vytváření sdílené knihovny)
   85 -pic used, but not supported by target system (only works for non-x86 Unixes) -pic použito, ale nepodporováno v cílovém systému (Funguje jen na non-x86 Unixech)
   86 Var-len strings cannot be initialized Nelze inicializovat délku řetězcové proměnné
   87 Recursive TYPE or UNION not allowed TYPE nebo UNION není dovoleno použít zpětně
   88 Recursive DEFINE not allowed DEFINE není dovoleno použít zpětně
   89 Identifier cannot include periods Identifikátor nemůže zahrnovat periody (raději to slovo nezkoušejte v translátoru :-)
   90 Executable not found Spustitelný soubor nenalezen
   91 Array out-of-bounds Pole mimo hranice
   92 Missing command-line option for Chybí volba příkazového řádku pro
   93 Expected 'ANY' Očekáváno 'ANY'
   94 Expected 'END SCOPE' Očekáván 'END SCOPE'
   95 Illegal inside a compound statement or scoped block Nepovoleno uvnitř složeného příkazu nebo obsahu bloku
   96 UDT function results cannot be passed by reference Výsledky UDT funkce nemohou být předány odkazem
   97 Ambiguous call to overloaded function Nejednoznačné volání přetížení funkce
   98 No matching overloaded function Žádné odpovídající přetížení funkce
   99 Division by zero Pokus o dělení nulou (přestože je výpočet jednoduchý, počítač ho opravdu neumí a proto si pro tento případ musíte vytvořit vlastní proceduru/funkci)
  100 Cannot pop stack, underflow (?) Nelze nechat podtéct rozbalovací zásobník
  101 UDT's containing var-len string fields cannot be initialized UDT's obsahují neinicializovatelné položky řetězců s proměnlivými délkami
  102 Branching to scope block containing local variables Větvení do rozsahu bloku obsahujícího lokální proměnné
  103 Branching to other functions or to module-level Větvení do další funkce nebo úrovně modulu
  104 Branch crossing local array, var-len string or object definition Větvení křížící lokální pole, řetězce variabilní délky nebo definici objektu
  105 LOOP without DO LOOP bez DO
  106 NEXT without FOR NEXT bez FOR
  107 WEND without WHILE WEND bez WHILE
  108 END WITH without WITH END WITH bez WITH
  109 END IF without IF END IF bez IF
  110 END SELECT without SELECT END SELECT bez SELECT
  111 END SUB or FUNCTION without SUB or FUNCTION END SUB nebo FUNCTION bez SUB nebo FUNCTION
  112 END SCOPE without SCOPE END SCOPE bez SCOPE
  113 113 END NAMESPACE without NAMESPACE 113 END NAMESPACE bez NAMESPACE
  114 END EXTERN without EXTERN END EXTERN bez EXTERN
  115 ELSEIF without IF ELSEIF bez IF
  116 ELSE without IF ELSE bez IF
  117 CASE without SELECT CASE bez SELECT
  118 Cannot modify a constant Konstanty nelze měnit
  119 Expected period ('.') Předpokládána perioda ('.')
  120 Expected 'END NAMESPACE' Očekáván 'END NAMESPACE'
  121 Illegal inside a NAMESPACE block Nepovoleno uvnitř NAMESPACE bloku
  122 Symbols defined inside namespaces cannot be removed Symboly definované ivnitř jmenných prostorů nelze odstranit
  123 Expected 'END EXTERN' Očekáván 'END EXTERN'
  124 Expected 'END SUB' Očekáván 'END SUB'
  125 Expected 'END FUNCTION' Očekáván 'END FUNCTION'
  126 Expected 'END CONSTRUCTOR' Očekáván 'END CONSTRUCTOR'
  127 Expected 'END DESTRUCTOR' Očekáván 'END DESTRUCTOR'
  128 Expected 'END OPERATOR' Očekáván 'END OPERATOR'
  129 Expected 'END PROPERTY' Očekáván 'END PROPERTY'
  130 Declaration outside the original namespace Deklarace mimo původní jmenný prostor
  131 No end of multi-line comment, expected "'/" Nenalezen konec multiřádkového komentáře, očekáván "'/"
  132 Too many errors, exiting Příliš mnoho chyb výstupu
  133 Expected 'ENDMACRO' Očekáván 'ENDMACRO'
  134 EXTERN or COMMON variables cannot be initialized Proměnné EXTERN nebo COMMON nelze inicializovat
  135 EXTERN or COMMON dynamic arrays cannot have initial bounds Dynamická pole EXTERN nebo COMMON nemohou mít počáteční meze
  136 At least one parameter must be a user-defined type Alespoň jeden z parametrů musí být Uživatelem definovaný typ
  137 Parameter or result must be a user-defined type Parametr nebo výsledek musí být Uživatelem definovaný typ
  138 Both parameters can't be of the same type Oba parametry nemůžou mít stejný TYP.
  139 Parameter and result can't be of the same type Parametry a výsledek nemůžou mít stejný TYP.
  140 Invalid result type for this operator Neplatný typ výsledku tohoto operátoru
  141 Invalid parameter type, it must be the same as the parent TYPE/CLASS Neplatný typ parametru, musí být stejný jako nadřazený TYPE/CLASS
  142 Vararg parameters are not allowed in overloaded functions Variabilní argumenty parametrů nejsou povoleny v přetížení funkcí
  143 Illegal outside an OPERATOR block Neplatné mimo blok OPERATOR
  144 Parameter cannot be optional Parametr není volitelný
  145 Only valid in -lang Platí pouze v -lang
  146 Default types or suffixes are only valid in -lang Defaultní (výchozí) typy přípon jsou platné pouze v -lang
  147 Suffixes are only valid in -lang Přípony platí jen v -lang
  148 Implicit variables are only valid in -lang Implicitní proměnné jsou platné jen v -lang
  149 Auto variables are only valid in -lang Auto proměnné jsou platné pouze v -lang
  150 Invalid array index Neplatný index pole
  151 Operator must be a member function Operátor musí být členem funkce
  152 Operator cannot be a member function Operátor nemůže být členem funkce
  153 Method declared in anonymous UDT Metoda deklarována v anonymním UDT
  154 Constant declared in anonymous UDT Konstanta deklarována v anonymním UDT
  155 Static variable declared in anonymous UDT Statické proměnné deklarovány v anonymním UDT
  156 Expected operator Očekáván operátor
  157 Declaration outside the original namespace or class Deklarace mimo původní jmenný prostor nebo třídu
  158 A destructor should not have any parameters Destruktor by neměl mít žádné parametry
  159 Expected class or UDT identifier Očekávána třída nebo UDT identifikátor
  160 Var-len strings cannot be part of UNION's or nested TYPE's Řetězce s proměnlivou délkou nemohou být součástí UNION's nebo vnořených TYPE's
  161 Dynamic arrays cannot be part of UNION's or nested TYPE's Dynamické pole nemůže být součástí UNION's nebo vnořených TYPE's
  162 Fields with constructors cannot be part of UNION's or nested TYPE's Rozsahy s konstruktory nemohou být součástí UNION's nebo vnořených TYPE's
  163 Fields with destructors cannot be part of UNION's or nested TYPE's Rozsahy s destruktory nemohou být součástí UNION's nebo vnořených TYPE's
  164 Illegal outside a CONSTRUCTOR block Nedovoleno mimo blok CONSTRUCTOR
  165 Illegal outside a DESTRUCTOR block Nedovoleno mimo blok DESTRUCTOR
  166 UDT's with methods must have unique names UDT's s metodami musí mít unikátní názvy
  167 Parent is not a class or UDT Nadřazené nejsou třída nebo UDT
  168 CONSTRUCTOR() chain call not at top of constructor Řetěz volání CONSTRUKTOR() není v horní části konstruktoru
  169 BASE() initializer not at top of constructor Inicializátor BASE() není v horní části konstruktoru
  170 REDIM on UDT with non-CDECL constructor 
  171 REDIM on UDT with non-CDECL destructor 
  172 REDIM on UDT with non-parameterless default constructor 
  173 ERASE on UDT with non-CDECL constructor 
  174 ERASE on UDT with non-CDECL destructor 
  175 ERASE on UDT with non-parameterless default constructor 
  176 This symbol cannot be undefined Tento symbol nelze oddefinovat
  177 RETURN mixed with 'FUNCTION =' or EXIT FUNCTION (using both styles together is unsupported when returning objects with constructors) RETURN smíchán s 'FUNCTION =' nebo EXIT FUNCTION (použití obou stylů dohromady není podporováno při návratu ojektů s kontruktory)
  178 'FUNCTION =' or EXIT FUNCTION mixed with RETURN (using both styles together is unsupported when returning objects with constructors) 'FUNCTION =' nebo EXIT FUNCTION smíchán s RETURN (použití obou stylů dohromady, není podporováno při návratu objektů s konstruktory)
  179 Missing RETURN to copy-construct function result Chybí RETURN ke kopírování sestavení výsledku funkce
  180 Invalid assignment/conversion Neplatné přiřazení/konverze
  181 Invalid array subscript Neplatné pole subskriptu
  182 TYPE or CLASS has no default constructor TYPE nebo CLASS nemá výchozí konstruktor
  183 Function result TYPE has no default constructor Výsledek funkce TYPE nemá výchozí konstruktor
  184 Missing BASE() initializer (base UDT without default constructor requires manual initialization) Chybí inicializátor BASE() (base UDT bez výchozího konstruktoru vyžaduje ruční inicializaci
  185 Missing default constructor implementation (base UDT without default constructor requires manual initialization) Chybí implementace defaultního konstruktoru (base UDT bez výchozího konstruktoru vyžaduje ruční inicializaci)
  186 Missing UDT.constructor(byref as UDT) implementation (base UDT without default constructor requires manual initialization) Chybí implementace výchozího konstruktoru (byref jako UDT) (base UDT bez výchozího konstruktoru vyžaduje ruční inicializaci)
  187 Missing UDT.constructor(byref as const UDT) implementation (base UDT without default constructor requires manual initialization) Chybí implementace výchozího konstruktoru (byref jako konstantní UDT) (base UDT bez výchozího konstruktoru vyžaduje ruční inicializaci)
  188 Invalid priority attribute Neplatný atribut priority (~ nebo Neplatná priorita atributu)
  189 PROPERTY GET should have no parameter, or just one if indexed PROPERTY GET by neměl mít parametr, nebo jen jeden, je-li indexován
  190 PROPERTY SET should have one parameter, or just two if indexed PROPERTY SET by měl mít jeden parametr, nebo jen dva, je-li indexován
  191 Expected 'PROPERTY' Očekáván 'PROPERTY'
  192 Illegal outside a PROPERTY block Nedovoleno mimo blok PROPERTY
  193 PROPERTY has no GET method/accessor PROPERTY nemá žádnou přístupovou metodu GET
  194 PROPERTY has no SET method/accessor PROPERTY nemá žádnou přístupovou metodu SET
  195 PROPERTY has no indexed GET method/accessor PROPERTY nemá indexovanou přístupovou metodu GET
  196 PROPERTY has no indexed SET method/accessor PROPERTY nemá indexovanou přístupovou metodu sET
  197 Missing overloaded operator:  Chybí operátor přetížení (přetečení)
  198 The NEW[] operator does not allow explicit calls to constructors Operátor NEW[] neumožňuje explicitní volání konstruktorů
  199 The NEW[] operator only supports the { ANY } initialization Operátor NEW[] podporuje pouze {ANY} inicializaci
  200 The NEW operator cannot be used with fixed-length strings Operátor NEW nelze použít s řetězcem pevné délky
  201 Illegal member access< Nedovolený přístup členu(a)
  202 Expected ':' Očekáván ':'
  203 The default constructor has no public access Výchozí konstruktor nemá veřejný přístup
  204 Constructor has no public access Konstruktor nemá veřejný přístup
  205 Destructor has no public access Destruktor nemá veřejný přístup
  206 Accessing base UDT's private default constructor 
  207 Accessing base UDT's private destructor 
  208 Illegal non-static member access (?) Nepovolený nestatický přístup členu
  209 Constructor declared ABSTRACT (?) Konstruktor deklarován ABSTRAKT
  210 Constructor declared VIRTUAL (?) Konstruktor deklarován VIRTUAL
  211 Destructor declared ABSTRACT Destruktor deklarován ABSTRACT
  212 Member cannot be static Člen nemůže být statický
  213 Member isn't static Člen není statický
  214 Only static members can be accessed from static functions Pouze statický člen může přistupovat ze statických funkcí
  215 The PRIVATE and PUBLIC attributes are not allowed with REDIM, COMMON or EXTERN Atributy PRIVATE a PUBLIC nejsou povoleny s REDIM, COMMON nebo EXTERN
  216 STATIC used here, but not the in the DECLARE statement (?) STATIC se zde používá, ale ne v příkazu DECLARE
  217 CONST used here, but not the in the DECLARE statement (?) CONST se zde používá, ale ne v příkazu DECLARE
  218 VIRTUAL used here, but not the in the DECLARE statement (?) VIRTUAL se zde používá, ale ne v příkazu DECLARE
  219 ABSTRACT used here, but not the in the DECLARE statement (?) ABSTRACT se zde používá, ale ne v příkazu DECLARE
  220 Method declared VIRTUAL, but UDT does not extend OBJECT Metoda deklaruje VIRTUAL, ale UDT nerozšiřuje OBJECT
  221 Method declared ABSTRACT, but UDT does not extend OBJECT Metoda deklaruje ABSTRACT, ale UDT nerozšiřeje OBJECT
  222 Not overriding any virtual method (?) Není přepsána žádná virtuální metoda
  223 Implementováno 'tělo' ABSTRACT metodě 
  224 Override has different return type than overridden method Přepisující metoda vrací jiný typ než přepisovaná
  225 Override has different calling convention than overridden method Přepisující metoda volá jiné konvence než přepisovaná
  226 Implicit destructor override would have different calling convention (?) Implicitní destruktor přepsání má jiné volání konvencí
  227 Implicit LET operator override would have different calling convention (?) Implicitní operátor LET přepsání má jiné volání konvencí
  228 Override is not a CONST member like the overridden method (?) Přepsání není člen CONST jako metoda přepsání (doprdele kdo tohle vymýšlí?)
  229 Override is a CONST member, but the overridden method is not 
  230 Override has different parameters than overridden method 
  231 This operator cannot be STATIC Tento operátor není statický
  232 This operator is implicitly STATIC and cannot be VIRTUAL or ABSTRACT Tento operátor je implicitně STATIC a nemůže být VIRTUAL nebo ABSTRACT
  233 This operator is implicitly STATIC and cannot be CONST Tento operátor je implicitně STATIC a nemůže být CONST
  234 Parameter must be an integer Parametr musí být Integer
  235 Parameter must be a pointer Parametr musí být ukazatel
  236 Expected initializer Očekáván inicializátor
  237 Fields cannot be named as keywords in TYPE's that contain member functions or in CLASS'es Oblast nemůže mít název jako klíčové slovo v TYPYE's, které obsahují funkce členu, nebo v CLASS'es
  238 Illegal outside a FOR compound statement Nedovoleno mimo složený příkaz FOR
  239 Illegal outside a DO compound statement Nedovoleno mimo složený příkaz DO
  240 Illegal outside a WHILE compound statement Nedovoleno mimo složený příkaz WHILE
  241 Illegal outside a SELECT compound statement Nedovoleno mimo složený příkaz SELECT
  242 Expected 'FOR'Očekáván 'FOR' 
  243 Expected 'DO' Očekáván 'DO'
  244 Expected 'WHILE' Očekáván 'WHILE'
  245 Expected 'SELECT' Očekáván 'SELECT'
  246 No outer FOR compound statement found 
  247 No outer DO compound statement found 
  248 No outer WHILE compound statement found< 
  249 No outer SELECT compound statement found 
  250 Expected 'CONSTRUCTOR', 'DESTRUCTOR', 'DO', 'FOR', 'FUNCTION', 'OPERATOR', 'PROPERTY', 'SELECT', 'SUB' or 'WHILE' Očekáván 'CONSTRUCTOR', 'DESTRUCTOR', 'DO', 'FOR', 'FUNCTION', 'OPERATOR', 'PROPERTY', 'SELECT', 'SUB' nebo 'WHILE'
  251 Expected 'DO', 'FOR' or 'WHILE' Očekáván 'DO', 'FOR' nebo 'WHILE'
  252 Illegal outside a SUB block Nepovoleno mimo blok SUB
  253 Illegal outside a FUNCTION block Nepovoleno mimo blok FUNCTION
  254 Ambiguous symbol access, explicit scope resolution required Nejednoznačný symbol přístupu, požadován explicitní rozsah rozlišení
  255 An ENUM, TYPE or UNION cannot be empty ENUM, TYPE nebo UNION nemůžou být prázdné
  256 ENUM's declared inside EXTERN .. END EXTERN blocks don't open new scopes ENUM's jsou deklarovány uvnitř bloku EXTERN .. END EXTERN bez otevření nových rozsahů
  257 STATIC used on non-member procedure STATIC použit na ne-členskou proceduru
  258 CONST used on non-member procedure CONST použit na ne-členskou proceduru
  259 ABSTRACT used on non-member procedure ABSTRACT použit na ne-členskou proceduru
  260 VIRTUAL used on non-member procedure VIRTUAL použit na ne-členskou proceduru
  261 Invalid initializer Neplatný inicializátor
  262 Objects with default [con|de]structors or methods are only allowed in the module level Objekty nebo metody s defaultním [con|de]struktorem jsou povoleny pouze v úrovni modulu
  263 Static member variable in nested UDT (only allowed in toplevel UDTs) Statická členská proměnná ve vnořené UDT (povoleno pouze v kořenových UDTs)
  264 Symbol not a CLASS, ENUM, TYPE or UNION type Symbol není CLASS, ENUM, TYPE nebo UNION typ
  265 Too many elements Příliš mnoho prvků
  266 Only data members supported Podporovány pouze datové členy
  267 UNIONs are not allowed UNIONs nejsou povoleny
  268 Arrays are not allowed Pole nejsou povolena
  269 COMMON variables cannot be object instances of CLASS/TYPE's with cons/destructors Proměnné COMMON nemohou být instancí objektu CLASS/TYPE's s cons/destructors
  270 Cloning operators (LET, Copy constructors) can't take a byval arg of the parent's type Operátory klonování (LET, Copy constructors) nemůžou brát byval argumenty nadřazených typů
  271 Local symbols can't be referenced Místní symboly nelze odkazovat
  272 Expected 'PTR' or 'POINTER' Očekáván 'PTR' nebo 'POINTER'
  273 Too many levels of pointer indirection Příliš mnoho úrovní nepřímého ukazatele
  (Je to jen můj pocit, že si tu z nás někdo dělá čím dál větší srandu?)
  274 ynamic arrays can't be const Dynamická pole nemohou být konstantní
  275 Const UDT cannot invoke non-const method UDT konstanty se nemohou odvolávat na non-CONST metody
  276 Elements must be empty for strings and arrays Elementy musí být prázdné pro řetězce a pole
  277 GOSUB disabled, use 'OPTION GOSUB' to enable GOSUB zakázán, použij 'OPTION GOSUB' a povol ho
  278 Invalid -lang Nesprávný -lang
  279 Can't use ANY as initializer in array with ellipsis bound Nelze použít 'ANY' jako inicializátor v poli s 'elipsis' vazbami
  280 Must have initializer with array with ellipsis bound Musí mít inicializátor s poli s 'elipsis' vazbami
  281 Can't use ... as lower bound Nelze použít ... jako dolní mez
  282 FOR/NEXT variable name mismatch Nesoulad v názvu proměnné FOR/NEXT
  283 Selected option requires an SSE FPU mode Nastavení volby vyžaduje SSE FPU režim
  284 Expected relational operator ( =, >, <, <>, <=, >= ) Očekáván relační operátor ( =, >, <, <>, <=, >= )
  285 Unsupported statement in -gen gcc mode Nepodporovaný příkaz v -GEN GCC režimu
  286 Too many labels Příliš mnoho štítků
  287 Unsupported function Nepodporovaná funkce
  288 Expected sub Očekáván sub
  289 Expected '#ENDIF' Očekáván '#ENDIF'
  290 Resource file given for target system that does not support them Zdrojový soubor se vztahuje k cílovému systému, který jej nepodporuje
  291 -o <file> option without corresponding input file Volba -o <file> bez odpovídajícího vstupního souboru
  292 Not extending a TYPE/UNION (a TYPE/UNION can only extend other TYPEs/UNIONs) Není rozšíření TYPE/UNION (TYPE/UNION jen může rozšířit jiné TYPEs/UNIONs)
  293 Illegal outside a CLASS, TYPE or UNION method Nedovoleno mimo metodu CLASS, TYPE nebo UNION
  294 CLASS, TYPE or UNION not derived CLASS, TYPE nebo UNION neodvozeno
  295 CLASS, TYPE or UNION has no constructor CLASS, TYPE nebo UNION nemá konstruktor
  296 Symbol type has no Run-Time Type Info (RTTI) Typ symbolu nemá Run-Time Type Info (RTTI)
  297 Types have no hierarchical relation Typy nemají hierarchický vztah
  298 Expected a CLASS, TYPE or UNION symbol type Očekáván symbol typu CLASS, TYPE nebo UNION
  299 Casting derived UDT pointer from incompatible pointer type (?) Casting odvozený ukazatelem UDT z nekompatibilního typu ukazatele
  300 Casting derived UDT pointer from unrelated UDT pointer type (?) Casting odvozený ukazatelem UDT z nepříbuzného UDT ukazatele typu
  301 Casting derived UDT pointer to incompatible pointer type (?) Casting odvozený ukazatelem UDT na nekompatibilní typ ukazatele
  302 Casting derived UDT pointer to unrelated UDT pointer type (?) Casting odvozený ukazatelem UDT na nesouvisející typ ukazatele
  303 ALIAS name string is empty ALIAS řětězec názvu je prázdný
  304 LIB name string is empty LIB řetězec názvu je prázdný
  305 UDT has unimplemented abstract methods UDT má implementovány abstract metody
  306 Non-virtual call to ABSTRACT method Ne-virtuální volání ABSTRACT metody
  307 #ASSERT condition failed #ASSERT stav selhal
  308 Expected '>' Očekáván '>'
  309 Invalid size Neplatná velikost
  310 ALIAS name here is different from ALIAS given in DECLARE prototype Název ALIAS zde se liší od názvu ALIAS uvedeného v prototypu DECLARE
  311 vararg parameters are only allowed in CDECL procedures Parametry variabilních argumentů jsou povoleny pouze v procedurách CDECL
  312 the first parameter in a procedure may not be vararg První parametr v proceduře nesmí být variabilní argument
  313 CONST used on constructor (not needed) CONST použit v konstruktoru (není potřeba)
  314 CONST used on destructor (not needed) CONST použit v destruktoru (není potřeba)
  315 Byref function result not set Není nastaven výsledek funkce BYREF
  316 Function result assignment outside of the function Přiřazení výsledků funkce mimo funkci
  317 Type mismatch in byref function result assignment Neshodat typu v BYREF přiřazení výsledku funkce
  318 -asm att|intel option given, but not supported for this target (only x86 or x86_64) -asm att|intel volba dána, ale nepodporována pro tento cíl (jen x86 nebo x86_64)
  319 Reference not initialized Neinicializovaný odkaz
  320 Incompatible reference initializer Nekompatibilní inicializace odkazu
  321 Array of references - not supported yet Pole odkazů - není zatím podporováno
  322 Invalid CASE range, start value is greater than the end value Neplatný rozsah CASE, počáteční hodnota větší než koncová
  323 Fixed-length string combined with BYREF (not supported) Řetězec s pevnou délkou v kombinaci s ByRef (není podporováno)


  Chyby programů třetích stran
  K těmto chybám dojde poté, co je zdroj zkompilován do Assembleru pomocnými programy FB vyžadujícími kompilování zdroje na spustitelný: Linkerem, Assemblerem a (pro Widlácké programy) zdrojovým kompilátorem.

  Při použití IDE nebo prováděcí utility mohou vzniknout další chyby. Takto vzniklé chyby jsou mimo rozsah tohoto Helpu.

  Překlad: Gmisiycs 16.2.2016