Seznam externích knihoven
 
Toto je seznam vnějších (externích) knihoven, v současné době vhodných pro použití ve FreeBASIC. Pro zobrazení dalších informací o jednotlivých knihovnách navštivte příslušné stránky, jsou linknuté níže. Chcete-li získat potřebnou externí knihovnu či DLL, navštivte jejich domoskou stránku. Pokud by jste byli schopni a ochotni některou z knihoven přeložit, postněte pak prosím svou práci na FreeBASIC fórum, nebo pošlete na fbc project's patch tracker!

Graphical/test-based user interfaces
CGUI - Knihovna pro tvorbu GUIs jednoduchou cestou.
Curses - Standardizovaná knihovna uživatelského rozhraní konzoly.
GTK+ - Meziplatformní Graphical User Interface Library - knihovna grafického uživatelského rozhraní.
IUP - Přenositelné nástroje pro tvorbu grafických uživatelských rozhraní.
wxC - Meziplatforní knihovna grafického uživatelského rozhraní.
Windows API - Windows GUIs a další
X11 - Windowing system běžně používaný v systémech Linux.

Grafika
Allegro - Knihovna programování her.
DUGL - Hry a graifická knihovna pro DOS.
caca - Barevná ASCII art knihovna.
Cairo - 2D grafická knihovna podporující mnoho výstupních zařízení (output devices).
DISLIN - Knihovna podprogramů a funkcí, které zobrazují data graficky.
freeglut - Free alternativa k GLUT. OpenGL knihovna pro vytvoření okna a zpětná volání na bázi zpracování vstupů.
FreeImage - Open Source knihovna pro podporu populárních grafických obrázkových formátů.
Freetype2 - Free, High-Quality a přenosný engine písma.
GD - Open source code knihovna dynamická vytváření obrazů programátorem.
GIFLIB - Přenosné nástroje a knihovní rutiny pro práci s obrázky ve formátu GIF.
GLUT - Originál GLUT (nyní neaktivní)
GLFW - OpenGL knihovna pro vytvoření okna OpenGL a manipulaci vstupu v uživatelské hlavní smyčce.
GRX - 2D grafická knihovna.
IL (DevIL) - Plně funkční multiplatformní obrázková knihovna
japi - Open source free software GUI nástroj užívající Java's AWT nástroj.
jpeglib - Multiplatformní knihovna pro čtení/zápis jpeg obrazů.
JPGalleg - Malý add-on pro Allegro přidávající do knihovny manipulační schopnosti JPG obrazů.
libpng - Umožňuje čtení a zápis PNG obrázků.
OpenGL - Meziplatformní 3D grafická knihovna.
PDFlib - Přenosná knihovna pro dynamické vytváření PDF dokumentů.
SDL - Meziplatformní multimediální knihovna.
TinyPTC - Malá a snadno ovladatelná grafická knihovna framebufferu.

Hudba/Zvuk, Audio/Video
BASS - Audio knihovna použitelná ve Windows a beta pro Linux.
BASSMOD - BASSMOD je jedinečná MOD (XM, IT, S3M, MOD, MTM, UMX) verze BASS
Flite - Run time engine pro syntézu řeči.
FMOD - Audio knihovna podporující jakýkoliv formát.
MediaInfo - Knihovna pro čtení technických a tagových informací z mnoha mediálních formátů souborů.
mpg123 - MPEG (včetně MP3) knihovna dekodéru.
Ogg - Ogg multimediální knihovna - vytváření/dekódování kontejnerů multimediálních formátů.
OpenAL - Meziplatformní 3D audio API.
PortAudio - Meziplatformní audio I/O knihovna
sndfile - Knihovna pro čtení, zápis i konverzi audio souborů různých formátů
VLC - Přehrávání audio/video
Vorbis - Ogg Vorbis audio kompresní knihovna

Databáze
GDBM - Databáze funkcí pomáhající s rozšiřovatelným zatřiďováním, především pro ukládání klíčů či datových dvojic do datových souborů.
MySQL - High-Quality, široce používaný datový engine.
PostgreSQL - Free software, objektově-relační databázový systém.
SQLite - Malá C knihovna realizující (?)a self-contained, embeddable, zero-configuration SQL database engine.

Vývojoví 'pomocníci'
CUnit - Systém pro snadný zápis, administraci a spouštění testů jednotek v C.
GDSL - Obecná (generická) knihovna datových struktur je sbírkou rutin pro obecné datové struktury.
gettext (zahrnuje libintl) - Internationalizační mechanismus.
GNU ASpell - Free a Open Source pravopis.
libbfd - Umožňuje aplikacím používat stejné rutiny k operacím na objektových souborech bez ohledu na jejich formát.

Vložitelné jazyky
JNI - Standardní programovací rozhraní pro zápis Java nativní metodou a vkládání virtuálního Java stroje do nativních aplikací.
json-c - JSON implementace v C
libffi - Cizí funkce rozhraní a uzavřená knihovna
libjit - Runtime (just in time) compilation library
Lua - Vložení lehkého skriptovací engine používající Lua jazyk.
SpiderMonkey - Vložení javascript engine.

Kryptografie
cryptlib - Silný bezpečnostní nástroj umožňující i programátorům bez zkušeností snadno přidávat do svého software šifrování a autentizační služby.
UUID - Universally Unique Identifier - generování a analýza knihovny.

Matematické
big_int - Knihovna pro použití libovolně velikých celých čísel.
Chipmunk - Knihovna fyziky 2D pevných těles.
GMP - Free knihovna pro výpočty s libovolnou přesností, operace se 'signed integers' (integer čísla se znaménkem), racionálními čísly a čísly s plovoucí desetinnou čárkou.
GSL - Poskytuje široký rozsah matematických rutin, jako jsou generátory náhodných čísel, speciální funkce či lehčí kvadratické rovnice. (celkem cca 1000 matematických funkcí).
Newton - Integrované řešení simulací fyzikálních prostředí v reálném čase.
ODE - Open source vysoce výkonná knihovna pro simulaci dynamiky pených těles.

Sítě
cgi-util - Malá C knihovna pro vytváření CGI programů pro webové stránky.
curl - Free a snadno použitelná knihovna pro přenos URL na straně klienta, podporující snad všechny protokoly.
FastCGI - Open rozšíření CGI poskytující vysoký výkon bez omezení jednotlivých API serveru.
ZeroMQ - High-performance knihovna asynchroních zpráv. Přenáší zprávy přes inproc, IPC, TCP, TIPC, multicast.

Rozšiřitelný značkovací jazyk - eXtensible Markup Language (XML)
Expat - Na stream orientovaný XML analyzátor s několika užitečnými funkcemi.
libxml - De-facto standardní knihovna pro přístup k .xml souborům.
libxslt - XSLT C knihovna. XSLT sama o sobě je jazyk XML definovaný transformací XML. Sada EXSLT rozšíření funkční na většině procesorů.
Mini-XML - Malý XML analyzátor pro vaše aplikace, sloužící pro čtení XML a příbuzných datových souborů.

Regulární výrazy
PCRE - Regulární výrazy odpovídající stejným syntaxím v Perlu.
TRE - Lehký, robustní a efektivní, POSIX kompatibilní knihovna párující regexp.

Komprese
bzip2 - Pro čtení/zápis .bz2 souborů nebo (de)komprese v paměti používající bzip2 algoritmus.
libzip - Lehce použitelná knihovna pro vytváření a rozbalování .zip souborů.
liblzma - Silná komprese na základně LZMA pro použití v .lzma a .xz souborových formátech.
LZO - Nabízí rychlou kompresi a velmi rychlou dekompresi.
QuickLZ - Velmi rychlá komprese.
zlib - Knihovna bezztrátové komprese dat (?)patentovaná.

Systémová API's - Rozhraní pro programování aplikací
C Runtime Library
DOS API
disphelper - Pomocná knihovna pro použití COM objektů z prostého C
GLib - GNOME's universální meziplatformní knihovna užitečného software.
Windows API
X11 - Windowing system běžně používaný na Linuxových systémech


Překlad: Gmisiycs 13.2.2016